Phường 11 – TP Đà Lạt

Công trình thiết kế thi công vào năm 2018

Hoàn thiện:
Địa điểm
Thời gian:
Diện tích sàn:
Đơn giá dự kiến:
Đơn giá thực tế sau phát sinh: